Praca Inżynierska: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do generowania treści muzycznych

Published:

Do nauki sieci zostały użyte muzyczne bazy nagrań MIDI, zawierające muzykę klasyczną i jazzową. Opisany jest algorytm przetwarzania pliku MIDI do obrazu w formacie taśmy pianoli (ang. piano roll) zgodnym z rozmiarem wejściowym sieci, używając kanałów RGB obrazu jako dodatkowych nośników informacji, a także algorytm dekompresji z obrazu do pliku muzycznego. Sieć neuronowa nauczyła się generować obrazy nierozróżnialne od danych wejściowych. Muzyka uzyskana z tak wygenerowanych obrazów charakteryzuje się występowaniem struktur harmonicznych i rytmicznych. Podsumowane są wnioski z kilku przeprowadzonych eksperymentów. Poddane dyskusji zostały możliwe kierunki rozwoju i porównanie z wybranymi istniejącymi rozwiązaniami.

Artykuł dostępny również na ResearchGate i ArXiv

Repozytorium dostępne na: GitHub